• Superb 2021
 • Octavia_2021
 • Skoda Rapid 1,6 TDI

Samochód

Nasze wszystkie samochody są z ekonomicznymi silnikami diesla. Średnie spalanie jest o 30% mniejsze od samochodów z silnikami benzynowymi. 

Paliwo

Najemcą odbiera samochód z pełnym zbiornikiem paliwa i z takim samym stanem jest zobowiązany oddać samochód, oraz przedstawić paragony za paliwo do wglądu.

Warunki Najmu

Najemcą może być osoba, która ukończyła 21 lat i posiada ważne prawo jazdy nie krócej niż 3 (trzy) lata, oraz drugi dokument ze zdjęciem.

Aj RENT a CAR w Lesznie ul. Sokoła 10 a tel + 48 601 084 085

 1. Wynajmujący oddaje Najemcy samochód w pełni sprawny, wyposażony w wymagane akcesoria ( m. in. apteczkę, gaśnice, trójkąt ostrzegawczy) na podstawie protokółu zdawczo-odbiorczego, który stanowi załącznik do niniejszej umowy.
 2. Wszelkie uwagi czy braki należy umieścić w protokole zdawczo-odbiorczym, gdyż wady lub braki nie stwierdzone przy przekazaniu wady uznaje się za usterki spowodowane przez Najemcę w trakcie okresu najmu.
 3. Przy przekazaniu samochodu Najemca jest zobowiązany umożliwić wykonanie ksero kopii dwóch dokumentów potwierdzających jego tożsamość w tym dowodu osobistego/paszportu i prawo jazdy.
§2 ZASADY KORZYSTANIA Z SAMOCHODU
 1.  Najemcą może być osoba , która ukończyła 25 lat i posiada prawo jazdy nie krócej, niż 3 (trzy) lata. Najemca do 25 lat oraz bez zatrudnienia na terenie polski- depozyt x 2.

 2. Najemca wyraża zgodą na monitorowanie parametrów ruchu samochodu za pośrednictwem dowolnie wybranego przez Wynajmującego urządzenia elektronicznego.
 3. W samochodzie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków i napojów.
 4. Najemca zobowiązuje się używać i obsługiwać samochód zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi, jak również zgodnie z przepisami prawo o ruchu drogowym i innych aktów prawnych.
 5. Najemca przed rozpoczęciem korzystania z samochodu zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją obsługi.
 6. W razie kradzieży, włamania do samochodu, zgubienia kluczy, dokumentów, Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia o tym Wynajmującego i policję. Raport z policji musi zostać przedstawiony Wynajmującemu wraz z pełną informacją na temat zdarzenia oraz zestawieniem wszelkich zniszczeń /strat.
 7. Jeżeli samochód zostanie uszkodzony lub uległ awarii, Najemca musi podjąć wszelkie działania w celu zabezpieczenia samochodu i miejsca zdarzenia oraz natychmiastowego powiadomienia Wynajmującego pod nr telefonu + 48 601 084 085
 8. Najemca nie ma prawa dokonywać, ani zlecać żadnych zmian, dokonywać napraw w samochodzie we własnym zakresie, za wyjątkiem napraw koła lub wymiany żarówek. Najemca jest zobowiązany pokryć koszta z tym związane.
 9. Najemca nie może rozporządzać samochodem, ani ustalać na nim jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich. Najemca bez zgody wynajmującego nie może oddawać samochodu do używania osobom trzecim.
 10. Oprócz Najemcy samochód mogą używać osoby wskazane przez Najemcę i zaakceptowane przez Wynajmującego, znajdujące się na liście osób uprawnionych do kierowania samochodem, dołączonej do umowy.
 11. Samochód zostaje przekazany Najemcy z pełnym bakiem paliwa i z taką samą zawartością paliwa powróci do Wynajmującego po zakończeniu okresu najmu.
 12. Najemca ma obowiązek mycia i sprzątania samochodu, tak by pozostał on w czystości stosownie do potrzeb.
 13. Najemca nie może przewozić samochodem większej liczby pasażerów niż liczba określona w dowodzie rejestracyjnym, jak również nie może przekraczać dopuszczalnej ładowności i prędkości samochodu.
 14. Samochód nie może brać udziału w rajdach, wyścigach i zawodach samochodowych oraz imprezach publicznych.
 15. Najemcy nie wolno przekraczać wynajętym pojazdem granicy Polski bez zgody wynajmującego.
 16. Przemieszczenie wynajętego samochodu poza granice krajów z listy:
  Austrii, Czech, Litwy, Niemiec, Polski lub Słowacji   jest dozwolone wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu i wniesieniu dodatkowej opłaty według cennika.
  W przypadku wyjazdu poza granice Polski, gdy przepisy innych państw, do którego samochód zostanie przemieszczony, przewidują wymogi dotyczące wyposażenia samochodu nieprzewidziane przepisami prawa polskiego, na
  Najemcy spoczywa obowiązek dostosowania samochodu oraz jego wyposażenia do wymogów prawa tego państwa.
 17. Jeżeli samochód zostanie wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od najemcy, przysługuje mu prawo do zastąpienia uszkodzonego pojazdu innym, przysługującym z polisy assistance  lub w przypadku braku takiej możliwości, zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres najmu. Poza powyższym nie przysługują najemcy inne roszczenia w stosunku do wynajmującego z powodu awarii. W przypadku przyczynienia się do powstania awarii, niestosowania przepisów ruchu drogowego, przekroczenia dozwolonej prędkości, wynajmujący może odmówić podstawienia samochodu zastępczego z polisy assistance oraz jakiejkolwiek pomocy.  Polisa assistance działa wyłącznie w odległości 1 000 km od granicy Polski.
 18. W razie wypadku ( z uszkodzeniem lub bez uszkodzenia pojazdu ), kradzieży pojazdu lud uszkodzenia go w jakiś inny sposób, Najemca zobowiązany jest wezwać policje na miejsce zdarzenia. Najemca powinien zażądać od policji wydania sporządzonego protokołu. W przypadku kradzieży samochodu lub jego części, kradzieży lub zgubienia kluczyków lub dokumentów samochodu, Najemca zobowiązany jest powiadomić policję i uzyskać kopię protokołu potwierdzającego fakt kradzieży lub zgubienia oraz przekazać go Wynajmującemu .Każdy wypadek, uszkodzenie lub kradzież samochodu lub jego części, kradzież lub zgubienie kluczyków lub dokumentów samochodu muszą być natychmiast zgłoszone Wynajmującemu+ 48 601 084 085.
§3 KAUCJA
 1. Przed wydaniem samochodu Najemca musi wpłacić Wynajmującemu kaucję w wysokości od 1000 do 2000zł, na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy z tytułu umowy najmu.
 2. Płatność kaucji musi zostać dokonana gotówką, kartą bankomatową  lub przelewem na konto najpóźniej w dniu odbioru samochodu.
 3. Wynajmujący jest uprawniony do potrącenia z kwoty kaucji wszelkich kwot tytułem odszkodowań, kar umownych i pokrycia kosztów. Do pokrycia kosztów najemca jest zobowiązany na mocy niniejszej umowy najmu.
 4. Kaucja zostanie rozliczona niezwłocznie po zakończeniu umowy najmu, nie wcześniej niż po oględzinach samochodu i stwierdzenia, że auto jest w stanie nieuszkodzonym przez wynajmującego
 5. Utrata kaucji, udział własny
  1. kradzież samochodu i szkoda przekraczająca 60% wartości samochodu - całkowita utrata kaucji.

  2. zgubienie kluczyka, pilota - nie mniej niż 500 zł, zgubienie dowodu rejestracyjnego - nie mniej niż 500 zł ,uszkodzenie wypożyczonego samochodu z nieumyślnej winy najemcy- 500-3000 zł ,uszkodzenie tapicerki – wartość usunięcia usterki w autoryzowanym salonie samochodowym nie mniej niż 300 zł.

§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ, OPŁATA I KARY UMOWNE
 1. Od chwili przekazania samochodu Najemca jest w pełni odpowiedzialny za samochód.
 2. Najemca zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty uszkodzeń, zniszczeń ,usterek samochodu, w tym w szczególności : zabrudzeń, zniszczeń elementów wewnętrznych , zadrapań, wgnieceń, uszkodzeń znajdujących się na samochodzie z cennikiem zawartym w protokole dołączonym do umowy najmu.
 3. Najemca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za szkody w następujących sytuacjach:
  1. gdy pojazd ulegnie uszkodzeniu w wyniku kolizji lub wypadku- najemca zobowiązany jest pokryć szkody do sumy 3000 ( dwóch tysięcy ) zł.

  2. gdy nie wynika z normalnego, zgodnego z przepisami , instrukcją obsługi lub powszechnymi uznanymi zasadami użytkowania pojazdu

  3. gdy szkoda wynika z rażącego niedbalstwa lub została spowodowana umyślnie przez użytkownika samochodu;

  4. gdy szkoda powstała podczas prowadzenia samochodu przez kierowcę będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających lub leków osłabiających koncentrację;

  5. gdy w wyniku wypadku zostało kierowcy zabrane prawo jazdy;

  6. gdy kierowca zbiegł z miejsca wypadku;

  7. gdy samochód został użyty w celach przestępczych;

  8. gdy samochód był użyty niezgodnie z jego przeznaczeniem;

  9. gdy samochód został przeciążony;

  10. gdy kierujący samochodem był osobą nieuprawnioną do używania samochodu w myśl postanowienia najmu umowy;

  11. gdy szkoda powstała w czasie niezgodnego z umową i regulaminem udziału samochodu w wyścigach, zawodach lub rajdach

samochodowych oraz imprezach publicznych;
  1. gdy szkoda powstała w sytuacji przekroczenia dopuszczalnej prędkości , ale też w razie dopuszczania się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego;
Punkt 1. odpowiedzialność najemcy 3000 zł , punkt 2-12 najemca pokrywa całkowity koszt naprawy.
 1. Najemca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek kradzieży samochodu, w następujących sytuacjach :
   a) gdy pozostawiono samochód otwarty;
   b) gdy pozostawiono w samochodzie kluczyki umożliwiając uruchomienie samochodu;
 c) gdy pozostawiono w samochodzie dokumenty samochodu;
 d) gdy nie zabezpieczono kluczyków lub dokumentów poza pojazdem z należytą starannością, w szczególności pozostawionych przedmiotach w
miejscu ogólnodostępnym lub w szatni;
e) gdy nie uruchomiono wszystkich urządzeń przeciw kradzieżowych
§5 PRZEKAZANIE I ZWROT SAMOCHODU
 1. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za kradzież samochodu w sytuacjach określonych w punktach od a) do e) poprzedniego ustępu, jeżeli wobec kierowcy zastosowano przemoc lub groźbę natychmiastowego użycia przemocy w celu kradzieży samochodu, co zostanie dowiedzione w wyniku stosowania dochodzenia lub śledztwa przez właściwe organy.
 2. W przypadku nie zwrócenia auta w umówionym terminie i miejscu powyżej 1 godziny :
Najemca zapłaci Wynajmującemu opłatę dodatkową w wysokości 2  krotności za każdy  dzień opóźnienia i koszty holowania pojazdu. Niezależnie od powyższego brak zwrotu samochodu w umówionym terminie o ponad 24 godziny powoduje powiadomienie policji o fakcie kradzieży samochodu, a wszelkie konsekwencje i koszty wynikające z wszczęcia poszukiwania samochodu ponosi Najemca.
 1. W przypadku zwrotu auta przez Najemcę przed upływem okresu najmu, Wynajmujący jest uprawniony do zachowania zapłaconego przez Najemcę czynszu najmu na poczet odszkodowania.
 2. W przypadku zaniechania obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 13, 14 i 15, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Wynajmującemu lub osobom trzecim, a nadto jest zobowiązany do zapłaty opłaty dodatkowej w wysokości 1000 ( jeden tysiąc )zł za każdy przypadek naruszenia.
 3. W przypadku przekroczenia dobowego limitu kilometrów najemca zapłaci opłatę dodatkową za każdy przekroczony kilometr.
 4. Jeżeli zwracany pojazd jest brudny i niezatankowany Najemca zapłaci za usługę mycia - 40,00 zł, czyszczenia - 70,00 zł do 200 zł oraz za brakujące paliwo + koszty manipulacyjne 40 zł. Brak paragonu za zatankowane paliwo (do wglądu) 200 zł.
 5. W razie utraty kompletu kluczyków lub choćby jednego klucza do samochodu, Najemca jest zobowiązany do pokrycia całkowitego kosztu wykonania nowego kompletu kluczy do samochodu w autoryzowanym serwisie, a ponadto do zapłaty kary umownej w wysokości 500 (pięciuset)zł.
 6. Za każdy przypadek naruszenia zakazu palenia i spożywania w samochodzie Wynajmujący będzie upoważniony do naliczania opłaty dodatkowej w wysokości 200 zł.
 7. W przypadku zaniechania obowiązku czyszczenia samochodu wewnątrz i mycia go Najemca zapłaci w szczególnie rażących przypadkach zaniedbania, Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami specjalistycznego mycia samochodu.
 8. Za wszelkie przekroczenia prawa w trakcie używania samochodu w pełni odpowiada Najemca, choćby nie był kierowcą ( mandaty, nieopłacone parkingi itp.)
 9. Najemca bierze w pełni odpowiedzialność za wynajęty samochód i jeśli udostępni go innej osobie bez wiedzy i zgody Wynajmującego jest za niego wciąż odpowiedzialny.
§7 POSTANOWIENIE KOŃCOWE
 1. W przypadku okoliczności, których nie dało się przewidzieć w okresie zawierania niniejszej umowy, Wynajmujący jest upoważniony w każdym czasie zażądać wydania samochodu, zaś Najemca zobowiązany jest samochód niezwłocznie zwrócić.
 2. Wynajmującemu przysługuje takie prawo także w przypadku, gdy poweźmie uzasadnioną wątpliwość odnośnie prawidłowego użytkowania samochodu albo w przypadku innego naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Najemcę lub osobę, której Najemca powierzył samochód.
 3. Wynajmujący pokrywa koszty ubezpieczenia samochodu OC,AC,NW.
 4. Wynajmujący ma prawo odmówić wydania samochodu nawet mimo podpisania umowy jeżeli w jego ocenie Najemca nie daje rękojmi należytego używania samochodu, Najemca znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków wpływających na świadomość.
 5. W przypadku opisanym w ustępie powyższym, Najemca zobowiązuję się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń w stosunku do wynajmującego.
 6. W przypadkach opisanych w niniejszych § jak również po zakończeniu okresu najmu, Wynajmujący jest upoważniony samodzielnie przejąć samochód od Najemcy, nawet mimo jego nieobecności, na koszt Najemcy.
 7. Wynajmujący zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Dla spraw spornych sądem właściwym jest Sąd w Lesznie Wlkp .
 8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej za Stron. W kwestiach nie nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisu kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego. Kwestie sporne będą rozpatrywane w Sądzie właściwym dla Wynajmującego.
§8 ZAŁĄCZNIKI

Integralną część umowy stanowią załączniki:
 1. Kopia dowodu osobistego/paszportu/prawo jazdy

 2. Protokół zdawczo - odbiorczy wraz z cennikiem.

 3. Regulamin